Program WebDialog

Od roku 2004 je uskutečňován Program WebDialog, jehož posláním je spolupráce a dialog lidí z akademického, uměleckého a nadačního světa, a jejich společné porozumění přítomnému a hledání budoucího.

Program vznikl z potřeby hledat východiska z mnohovrstevnaté krize západní společnosti a moderního člověka vůbec. Tváří v tvář této krizi je proto třeba klást si i nejobecnější otázky po povaze člověka a skutečnosti, a rovněž překračovat hranice jednotlivých specializací. Vzniklo tedy Dialogické společenství, které tvoří významné osobnosti, jež jsou schopny vést interdisciplinární dialog. Hlavním nástrojem dialogu je vzdělávací portál „rozmluvy.cz“, který je odborně garantovanou platformou k reflexi naší společnosti.

Myšlenková východiska Programu WebDialog vycházejí z filosofie nepředmětnosti, existence a dialogu, jejímiž hlavními představiteli jsou pro nás filosofové L. Hejdánek, K. Jaspers a M. Buber.

Ústřední témata, která si Dialogické společenství zvolilo a která se snaží hledat, formulovat a uskutečňovat prostřednictvím Programu WebDialog, jsou:

  • Program celostního vědění: celostní přístup ke skutečnosti a vztah lidí k budoucnosti a celku, což je podmíněno společně vyznávanými hodnotami vzájemnosti a odpovídáním na nepředmětné výzvy toho, co „má být“ – portál „rozmluvy.cz
  • Program na podporu všeobecné vzdělanosti: péče o vnitřní život člověka a hledání jeho správné životní cesty prostřednictvím rozdílných způsobů poznávání skutečnosti, kterými jsou zejména kritické myšlení založené na filosofické reflexi, umělecká imaginace a reflexe víry – portál „kniha-fiens.cz
  • Program integrovaného rozvoje obce: vyváženost organizované společnosti a lidského společenství, kdy obec by měla být komunitou („communitas“), neboli vnitřně integrovaným lidským společenstvím, a usilovat o integrovaný rozvoj obce – portál „ikm-communitas.cz
  • Popularizace těchto myšlenek pro širší veřejnost, zejména pro mladé lidi, a kultivace filantropů, kteří se mohou ve spolupráci s lidmi z akademického, uměleckého a nadačního světa stát důležitou duchovní silou ve společnosti – portál „webdialog.cz