Program WebDialog a jeho myšlenková východiska

Myšlenková východiska Programu WebDialog vycházejí z filosofie nepředmětnosti, existence a dialogu, jejímiž hlavními představiteli jsou pro nás filosofové L. Hejdánek, K. Jaspers a M. Buber. Dalšími osobnostmi jsou filosofové E. Lévinas, G. Marcel, J. Patočka, E. Rádl, F. Rosenzweig, a theologové D. Bonhoeffer a K. Rahner. Tito myslitelé popisovali důvody vykořenění a odcizení evropského člověka. Pokoušeli se o nové přístupy k pojetí člověka jako personálního subjektu a hledali novou cestu do budoucnosti, a tím i nové pojetí Boha, ve smyslu toho, co napsal E. Rádl, že „Bůh vlastně není, nýbrž platí – mohli bychom také říci: není, ale ‚býti má‘“.1 Tím zároveň hledali i nové pojetí víry, která by nebyla vírou v „něco“.

Navazujíce na tyto myslitele jsme si zvolili výchozí myšlenky, které jsou otevřenými náměty k úvahám a diskusím, které se chceme naučit vést. Jejich formulaci proto nechápeme jako definitivní odpovědi, nýbrž jako vodítka na cestě dalšího tázání a hledání ve vzájemném dialogu:2

a)      Pojetí skutečnosti, která je událostným děním a má svou nepředmětnou stránku, která je základem hodnoty a důstojnosti člověka …

b)     Svoboda a odpovědnost člověka, které úzce souvisí s pojetím lidského nitra, ve kterém jsme buď vnitřně integrováni a zakotveni, nebo se nestáváme sami sebou a jsme nesvobodní …

c)      Nepředmětné výzvy, které přicházejí z budoucnosti zejména v podobě setkání s druhými živými bytostmi, ale i skrze krize a neštěstí, tedy v našich konkrétních životních situacích, a jsme v nich voláni k aktivním odpovědím a vyzýváni k odpovědnému naplňování toho, co „má být“, které je nepojmenovatelné a nezobrazitelné …

d)     Posledním původcem nepředmětných výzev je ryzí nepředmětnost, která nemá vnějšku a je ryzím vnitřkem, je tím, co „má být“ …

e)      Nižší a vyšší hodnoty, kdy nižší hodnoty (hodnoty potřeby) nás samé uzavírají v našem vlastním vědomí a prožívání, ve světě „ono“, a kdy vztah k vyšším hodnotám (hodnotám vzájemnosti) nás vyvádí z uzavřenosti našeho já a otevírá nás vůči druhým jakožto „ty“ …

f)       Respektováním nepředmětných skutečností usilujeme o obnovení jednoty vědomí moderního člověka a jeho schopnosti vnímat svůj život a svět jako celek, jenž není zbaven smyslu …

g)      Celostní vědění, které se opírá o filosofickou reflexi a umožňuje integrovat východiska a poznatky jednotlivých vědních oborů do celkového porozumění lidskému životu a světu …

h)     Jiné cesty, jak přistupovat k poznávání skutečnosti, jako jsou zejména víra a umělecká imaginace …

Pokračování pro interní skupinu Programu WebDialog

  1. L. Hejdánek, Filosofie a víra, Praha 1999, str. 181-182.
  2. https://rozmluvy.cz/vychozi-myslenky/