Vzdělávací portál WebDialog

Prostřednictvím Dialogického společenství vytváříme portál WebDialog jako odborně garantovanou platformu k reflexi naší společnosti.

Kdo jej vytváří?

Jedinečnost portálu WebDialog tkví v tom, že jej vytvářejí přední odborníci, kteří se snaží překonat hranice svých oborů, jež garantují a navazují na jejich tradice, a vedou společně interdisciplinární dialog.

Komu je portál určen?

Portál WebDialog je určen pro ty, kteří chtějí rozšiřovat své znalosti a hledat celostní přístup ke vzdělání a vzdělanosti. Chceme oslovit především:

 • Lidi z univerzit a vysokých škol (pedagogy a studenty), studenty gymnázií, lidi z neziskových organizací a zaměstnance našich dárců.
 • Veřejnost se zájmem o vzdělávání a kultivaci hodnot.

Hlavními částmi portálu jsou:

 • Celostní vědění, které překračuje omezené perspektivy jednotlivých oborů a umožňuje nahlížet skutečnost v její mnohovrstevnatosti a celistvosti.
 • Témata, kde hledáme odpovědi na otázky, které považujeme za ústřední pro naši společnost i pro naše společenství.

Další kapitoly portálu WebDialog jsou:

 • Autoři, kde budou postupně vytvořeny portály k vybraným autorům z oblasti společenských věd. Zatím jsou zpracováni autoři: Aristotelés, M. Buber, D. Bonhoeffer, S. Freud, K. Jaspers, J.M. Keynes.
 • E-knihovna
 • Aktivity:
 • Dialogické společenství
 • O nás

Celostní vědění

Úvod k celostnímu vědění je formulován ve výchozích tezích projektu WebDialog k celostnímu vědění:

 1. Projekt WebDialog vznikl z potřeby hledání východisek z hodnotové krize západní společnosti a moderního člověka vůbec. Záměrem projektu je vytvořit širší společenství lidí otevřených vzájemnému dialogu z oblasti společenských věd, nadačního a uměleckého světa a z komerční sféry, které bude prostřednictvím vzdělávacího portálu WebDialog vést dialog o hodnotách, usilovat o společné hledání hodnot a v neposlední řadě podporovat vzdělanost a kultivova­nost.
 2. Dialogické společenství, vzniklé v rámci projektu WebDialog, je cestou porozumění nám samým a světu kolem nás, nalézáním hlubšího smyslu, zejména prostřednictvím interdisciplinárního dialogu, nebo rozvíjením tvořivosti a imaginace či reflexí víry.
 3. Cílem vzdělávacího portálu WebDialog je vytvořit odborně garantovanou platformu k reflexi naší společnosti a iniciovat interdisciplinární dialog na bázi celostního přístupu k člověku a ke světu. Do společné diskuse se zapojují představitelé filosofie, theologie, politologie, psychologie, sociologie, ekonomie, managementu a historie.
 4. Interdisciplinárním dialogem směřujeme k celostnímu vědění, které překračuje omezené perspektivy jednotlivých oborů a umožňuje nahlížet skutečnost v její mnohovrstevnatosti a celistvosti, aniž by ignorovalo nejpodstatnější stránky lidské existence, jakými jsou niternost, intimita, mravnost, interpersonální vztahy či potřeba smyslu. Takovéto celostní vědění napomůže k obnově jednoty vědomí moderního člověka, která se do značné míry rozpadla v důsledku stále více postupující odborné specializace, a tím k obnově schopnosti člověka vnímat svůj život a svět jako celek, jenž není zbaven smyslu. Interdisciplinární dialog bude veden zejména prostřednictvím zvolených témat.
 5. Vedle interdisciplinárního dialogu je cílem portálu WebDialog rovněž přispět ke kultivaci a rozvoji těch stránek lidské osobnosti, jaké představuje umělecká tvořivost a imagi­nace ve smyslu vlastního způsobu odhalování skutečnosti odlišného od myšlení, a víra ve smyslu hlubšího zakotvení lidské existence (nikoli ve smyslu náboženského přesvědčení).
 6. Projekt WebDialog je uskutečňován a naplňován také v podobě diskusních setkání Dialogického společenství, která mají charakter interdisciplinárního dialogu, diskusních fór a osobních setkání, zejména v podobě pravidelných setkání nad společnými tématy, komunikace s veřejností a realizace navazujících dílčích projektů zaměřených na řešení současných problémů naší společnosti:
 • Veřejná prospěšnost a její evaluace
 • Etika a odpovědnost v managementu
 • Efektivita, kvalita a inovace

Témata

Cílem vzdělávacího portálu WebDialog je iniciovat interdisciplinární dialog na bázi celostního přístupu k člověku a ke světu. Do společné diskuse se zapojují představitelé filosofie, politologie, psychologie, sociologie, ekonomie, managementu a historie. Interdisciplinární dialog bude veden zejména prostřednictvím témat, která se budou měnit a rozšiřovat dle jejich naléhavosti.

 • Hodnoty a jejich význam pro společnost
 • Universálnost lidských práv
 • Svoboda a odpovědnost
 • Normalita a autentičnost
 • Komunikace a lidské společenství
 • Demokracie a kapitalismus
 • Volný trh a obecný prospěch
 • Krize a společenské změny

Dialogické společenství připravilo k výše uvedeným tématům prvních 15 textů a bude k nim probíhat odborná diskuse. Texty pro témata „Normalita a autentičnost“, „Komunikace a lidské společenství“ a „Krize a společenské změny“ jsou ve fázi přípravy.