O nás

Správní rada Nadačního fondu Martina Bubera

Členové správní rady jsou: Emma Černá (herečka), Dipl. Kom.-Wirt Jiří Hubáček (textař), PhDr. Eva Kosáková (kunsthistorička), Mgr. Jolana Novotná (překladatelka), PaedDr. Martina Richterová Těmínová (psychoterapeutka), Lubomír Krbec (manažer) – předseda správní rady, Karel Poláček (hudebník), Daniel Rous (herec) a PhDr. Tomáš Sedláček (ekonom) – místopředseda správní rady.  Revizorem nadačního fondu je Mgr. Robert Šamánek (manažer).

V listopadu 2010 zemřela básnířka Viola Fischerová, která byla členkou správní rady, účastnicí Dialogického společenství a od počátku se podílela na přípravě portálu WebDialog. V září 2015 zemřela členka správní rady, herečka Marie Spurná.

Zápisy ze správní rady zde.

Martin Buber

Martin Buber (8. února 1878 Vídeň – 13. června 1965 Jeruzalém) byl židovský filosof náboženství a překladatel rakouského původu. Podílel se na sionistickém hnutí a zasazoval se o vyrovnání s palestinskými obyvateli Izraele.

V doslovu k jeho nejslavnější knize Já a Ty o něm Jan Heller říká: „Martin Buber patří ne­pochybně mezi nejuznávanější myslitele našeho století. Nanejvýš plod­ným způsobem se v něm setkávají, prolínají a dozrávají dva proudy: proud staré židovské tradice v její nejvřelejší produchovnělé podobě, jak se projevuje zvláště v chasidismu, a dále proud kritického a analytic­kého evropského filosofického myšlení, jak přišel k slovu zvláště v koša­té německé filosofii 19. století. Stručně a krátce řečeno:

Buber věří i myslí. Věří i myslí nekonvenčně, ale o to hlouběji.“

Martin Buber patří mezi moderní filosofy a theology, kteří se pokoušeli o nové přístupy k pojetí člověka jako personálního subjektu a pro které základními tématy byly zejména nepředmětnost, událostnost a procesualita. Tito filosofové a theologové popisovali důvody vykořenění a odcizení evropského člověka, a proto hledali i nové pojetí starozákonního Boha ve smyslu Hospodina (hebrejsky JHVH neboli „Jsem, který jsem“ nebo také „Jsem, který budu“ – Bible, Ex 3,14). Patří k nim zejména filosofové Karl Jaspers („jakožto existence jsme ve vztahu k Bohu – k transcendenci“), Gabriel Marcel („tajemství, které tvoří metafyzický rozměr bytí, dává smysl víře a svobodě“) a Emmanuel Lévinas („transcendence druhého“), křesťanští theologové Dietrich Bonhoeffer („před Bohem a s ním žijeme bez Boha“) a Karl Rahner („absolutní budoucnost“) a judaisté Martin Buber („věčné Ty“) a Franz Rosenzweig („svoboda směřuje k nekonečnu“). Z českých filosofů je to zejména Emanuel Rádl („nemáme pravdu, nýbrž pravda má nás; neustanovujeme ji, nýbrž rodíme se do ní“).

Vzhledem k tomu, že je Martin Buber z těchto filosofů a theologů nejznámněší osobností pro širší veřejnost, zvolili jsme jeho jméno jako symbol našich snah.

Lidé tvořící projekt WebDialog

Dialogické společenství

Základem Dialogického společenství jsou odborné skupiny, kdy každý člen těchto odborných skupin bude mít na portálu svůj osobní profil, kde představí sebe, své dílo i názory. Zatím je v těchto odborných skupinách 38 osobností a je vytvořeno 30 profilů na portálu.

Členy Dialogického společenství jsou dále členové správní rady Nadačního fondu Martina Bubera a členové Rady spolku Reditus.

Rada projektu WebDialog

Projekt WebDialog je realizován na základě smlouvy mezi spolkem Webdialog, Nadačním fondem Martina Bubera, spolkem Reditus, které zajišťuje management projektu, a společností String Data, s.r.o., která sponzorsky vytváří technologii portálu. Zástupci těchto partnerů tvoří Radu projektu, která projekt řídí. Předsedou Rady projektu je M. Žák, výkonným místopředsedou L. Krbec a členové jsou: A. Doležalová, K. Vyhnánková, P. Čech, V. Němec a R. Šamánek.

Zápisy Rady projektu zde.

Organizace tvořící projekt WebDialog

Webdialog, z.s.

Spolek Webdialog vznikl v roce 2011 a tvoří jej zástupci jednotlivých odborných skupin Dialogického společenství. Úkolem spolku je vytvářet Dialogické společenství,  zajišťovat tvorbu portálu WebDialog a vykonávat funkci redakční rady.

Zápisy Členské schůze zde.

Reditus, z.s.

Spolek Reditus vznikl v roce 2004. Zajišťuje management projektu WebDialog a dále se věnuje rozvojovým projektům a pořádání akcí a interaktivních vzdělávacích programů pro veřejnost. Radu spolku Reditus tvoří: Kateřina Vyhnánková, Zdeněk Hušek a Marian Šusták. Revizorem občanského sdružení je Johana Bratská.

Zápisy Valné hromady zde.

Historie

2004

Nadační fond Martina Bubera byl založen v roce 2004 a jeho hlavním cílem bylo od počátku vytvoření Dialogického společenství lidí z universitního, nadačního, uměleckého a mediálního světa a portálu WebDialog jako nástroje pro vzájemný dialog i pro komunikaci s širší veřejností.

Ústředními pojmy jsou celostní vědění, interdisciplinární dialog a hledání duchovních hodnot. Tento široký záběr a tematika jsou odborně náročné a složité vzhledem ke srozumitelnosti pro širší veřejnost. Také proto se nedařilo dlouho získat finanční prostředky na podporu tohoto cíle. Přesto se podařilo i bez finančních prostředků vytvořit demo-verzi portálu WebDialog, jehož ukázky jsou prezentovány zde na webových stránkách nadačního fondu.

2008

V lednu 2008 se konala z iniciativy Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ konference „Financování vědy a budoucnost českých nadací“, která byla prvním větším setkáním představitelů universitního a nadačního světa.

2009

Jako reakce na tuto konferenci vznikla odborná skupina složená ze zástupců universit a nadací, která začala v roce 2009 realizovat projekt „Porozumění přítomnému a hledání budoucího“, který si klade za cíl původní myšlenku dialogického společenství a portálu rozvíjet.

Za university v odborné skupině byli:

 • Antonie Doležalová (Národohospodářská fakulta VŠE),
 • Aleš Havlíček (Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně),
 • Václav Němec (Filosofická fakulta Karlovy univerzity) a
 • Milan Žák (Vysoká škola ekonomie a managementu).

Za nadace:

 • Milena Černá (Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové),
 • Dagmar Rýdlová (Nadace „Nadání Josefa, Zdeňky a Marie Hlávkových“),
 • Hana Šilhánová (NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti),
 • Jiří Bárta (Nadace VIA) a
 • Lubomír Krbec (Nadační fond Martina Bubera).

2010

V roce 2010 byla v rámci grantu Hlávkovy nadace zpracována studie „Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací“ , která přibližuje situaci v nadačním sektoru a vyzvala vybrané osobnosti z universitního, nadačního, uměleckého a mediálního světa ke společnému dialogu.

V roce 2010 vznikla redakční rada portálu, která posléze vytvořila občanské sdružení Webdialog, získali jsme grant od České spořitelny, a.s. a byla zahájena systematická tvorba portálu WebDialog.

Především byla formulována „Společná témata“ humanitních a společensko-vědních oborů, nad nimiž bude veden interdisciplinární dialog. Také byla zahájena příprava encyklopedické části portálu (rejstříky autorů a pojmů).

2011

Dne 3. června 2011 jsme uspořádali v pražském divadle La Fabrika Večer na rozloučenou s básnířkou Violou Fischerovou, která se podílela na vzniku umělecké skupiny Dialogického společenství a byla členkou správní rady Nadačního fondu Martina Bubera. Viola Fischerová zemřela v listopadu 2010.

Večer byl první příležitostí k představení portálu WebDialog veřejnosti. Založili jsme tím také tradici setkávání členů Dialogického společenství s veřejností, které budeme pořádat alespoň jednou ročně k vybraným tématům celostního vědění, umění a víry.

V roce 2011 jsme zahájili projekt „Role nadací a neziskových organizací ve společnosti“, který navazuje na grantový projekt „Communitas pro praxis“ Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost) a v jehož rámci vznikají texty ke „Společným tématům“ a také pilotní e-learningový program pro vzdělávání studentů vysokých škol v problematice nadací, neziskových organizací a komunitních projektů.

2012

Projekt „Porozumění přítomnému a hledání budoucího“ prošel několika organizačními změnami, které přinášejí dlouhodobou intenzivnější spolupráci více organizací a lidí z různých oblastí komerční sféry. Původní název projektu byl nahrazen názvem „Projekt WebDialog“. Zahrnuje v sobě stále vytváření Dialogického společenství a portálu a dále také dalších projektů, které budou vycházet z výstupů portálu a budou zaměřeny na praktické řešení problémů.

Celý projekt WebDialog nyní společně uskutečňují tyto organizace:

 • Nadační fond Martina Bubera jako iniciátor a vlastník ochranné známky
 • Webdialog, z.s. jako tvůrce a vlastník obsahu
 • StringData s.r.o. jako realizátor softwarového řešení
 • Reditus, z.s. zajišťující management celého projektu.

2015

Společné hledání role nadací a třetí role univerzit ve společnosti vyústilo v roce 2015 k vytvoření Institutu kritického myšlení (IKM), jenž se profiluje jako platforma pro diskusi a spolupráci, která směřuje ke kritické reflexi společnosti a k uplatnění myšlenek portálu WebDialog v praxi.
Posláním institutu je vytvářet podmínky pro spolupráci vysokých škol a fundací, a posilovat jejich roli ve společnosti s důrazem na „třetí roli“ univerzity. Ta spočívá v jejím aktivním působení ve společnosti. Jedná se především o reflexi a evaluaci společenského dění, ale i o uplatnění myšlenek v praxi, které vyplývají z její činnosti vědecké, výzkumné, vývojové a inovační. V pojetí IKM spočívá třetí role univerzity především v ochraně vyšších hodnot a veřejného zájmu, a v evaluaci veřejně prospěšných projektů.