Projekt WebDialog

Hlavní cíl projektu WebDialog

Hlavním cílem projektu WebDialog je prostřednictvím Dialogického společenství vést dialog o hodnotách a problémech evropské civilizace i české společnosti. Tento dialog směřuje k celostnímu vědění, které překročí omezené perspektivy jednotlivých vědních oborů a umožní nahlížet skutečnost v její mnohovrstevnatosti a celistvosti a hledat společnou cestu. Zároveň je cílem oslovit i širší veřejnost prostřednictvím vzdělávacího portálu WebDialog a podporovat projekty, které budou implementovat výsledky práce Dialogického společenství a napomáhat k řešení aktuálních problémů naší společnosti.

Cílové skupiny projektu WebDialog

Hlavní cílovou skupinou projektu je Dialogické společenství, které tvoří skupina odborníků z univerzit a vysokých škol, z nadací, ze světa umění a z komerční sféry (70-80 lidí). Dalšími členy Dialogického společenství jsou lidé, kteří se podílejí na realizaci projektu. Lidé, na které se projekt obrací prostřednictvím vzdělávacího portálu WebDialog a dalších aktivit, jsou:

 • pedagogové a studenti z univerzit a vysokých škol a odborníci z různých vědních oborů,
 • lidé z nadací a neziskových organizací,
 • lidé z oblasti umění a médií,
 • lidé z komerční sféry.

Dlouhodobé aktivity

Naše dlouhodobé aktivity jsou:

 1. Diskusní setkání v rámci Dialogického společenství, která mají charakter interdisciplinárního dialogu, diskusních fór a osobních setkání.
 2. Tvorba vzdělávacího a kulturního portálu WebDialog, který je určen veřejnosti se zájmem o vzdělávání a dlouhodobá řešení současných společenských problémů.
 3. Dialog s širší veřejností o tématech, jimiž se zabýváme.
 4. Realizace dalších projektů, které využívají jak výstupů portálu WebDialog, tak spolupráci Dialogického společenství a jsou zaměřeny na praktická řešení.

Cíle dlouhodobých aktivit

Diskusní setkávání Dialogického splečenství

 1. Vytváření Dialogického společenství prostřednictvím setkání, na která jsou zváni lidé z univerzitního, nadačního, uměleckého a komerčního světa, a prostřednictvím společných projektů.
 2. Vnitřní komunikace členů a příznivců Dialogického společenství prostřednictvím diskusních fór a osobních setkání.

Tvorba vzdělávacího portálu WebDialog

 1. Příprava a schvalování textů portálu WebDialog prostřednictvím redakční rady a postupné vytváření struktury a obsahu portálu. Redakční radu portálu WebDialog tvoří zástupci jednotlivých odborných skupin Dialogického společenství. Členové redakční rady jsou členy občanského sdružení Webdialog, o.s.
 2. Příprava a realizace e-knihovny na portálu WebDialog a samostatných e-learningových vzdělávacích programů iniciovaných projektem WebDialog.

Dialog s širší veřejností

 1. Vnější komunikace Dialogického společenství s odbornou a širší veřejností na základě „Komunikační strategie projektu WebDialog“, zejména prostřednictvím panelových diskusí.
 2. Získávání dárců a finančních prostředků prostřednictvím „Fundraisingového plánu projektu WebDialog“.
 3. Realizace vzdělávacích, kulturních a mediálních akcí.

Realizace dalších projektů

 1. Realizace projektů ve spolupráci s dalšími partnery na podporu tvorby portálu WebDialog.
 2. Podpora projektů podporujících spolupráci univerzit, vysokých škol, nadací a komerční sféry.
 3. Koncepční příprava vzdělávacího institutu, který umožní postgraduální vzdělávání v modelu celostního vědění.